© Copyright 2018 | HERRENWALD s.r.o.

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

CMI – Consulting, s.r.o., na základe svojej žiadosti o NFP, podpísala s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v zastúpení Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Prijímateľ
Názov: CMI – Consulting, s.r.o.
Sídlo: Slnečnicová 14, 044 20 Malá Ida
IČO: 47356316
Kód projektu:  042KE080040

Názov a opis:

Výstavba remeselného pivovaru a výrobne nealkoholických nápojov zo sladu

Predmetom projektu je vybudovanie remeselného minipivovaru vo vlastnej prevádzkovej budove v obci Malá Ida, okres Košice-okolie, Košický kraj. Jeho súčasťou je stavebná časť ako aj nákup techniky za účelom zvýšenia konkurencieschopnosti podniku, zvýšenie pridanej hodnoty a využitie inovatívnych technológií.

Miesto realizácie projektu: Malá Ida
Poskytovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v zastúpení: Pôdohospodárska platobná agentúra

Kód výzvy: 8/PRV/2015
Názov programu: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020
Fokusová oblasť prioritná: 3A
Opatrenie: 4 Investície do hmotného majetku – časť B Investície do spracovania, uvádzania na trh, vývoja poľnohospodárskych výrobkov a prispievajúce k úsporám energetickej spotreby

Podopatrenie: 4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka | HERRENWALD
Top