© Copyright 2018 | HERRENWALD s.r.o.

Podpora konkurencieschopnosti MSP

Prijímateľ
Názov: CMI – Consulting, s.r.o.
Sídlo: Slnečnicová 14, 044 20 Malá Ida
IČO: 47356316

kód projektu: 313031F040

 

Názov projektu:

Podpora konkurencieschopnosti MSP v spoločnosti CMI – Consulting, s.r.o.

 

Hlavný cieľ projektu: Strategickým cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti CMI – Consulting, s.r.o.

 

Miesto realizácie projektu: Malá Ida

Poskytovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-04

Operačný program: Výskum a inovácie

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 3      Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP

Investičná priorita: 3. 3 Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb

Špecifický cieľ: 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja

www.opvai.sk

Podpora konkurencieschopnosti MSP | HERRENWALD
Top